Workshops

Opbrengstgericht werken met behulp van datateams | IB-ers en directies

De kern van opbrengstgericht werken is om de informatie die op een school beschikbaar is over bijvoorbeeld het onderwijs, de organisatie, de leerlingen of de leerkrachten op een gestructureerde manier te gebruiken om de doelen van de school te behalen. Toetsresultaten, vragenlijsten en observaties in de les zijn voorbeelden van gegevens die daarbij gebruikt kunnen worden, ook wel ‘data’ genoemd. Om opbrengstgericht werken vorm te geven kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “datateams”.
In deze workshops worden u handvatten aangereikt om met behulp van datateams een actieplan op te stellen voor het maximaliseren van de opbrengsten.

.

Inrichten van het ESIS-leerlingdossier | IB-ers en applicatiebeheerders

Het leerlingdossier in ESIS biedt scholen de mogelijkheid het dossier op maat te maken voor wat betreft de hulptabellen, sjablonen en dossierindelingen. Deze workshop van een 1/2 dag biedt u hiervoor de handvatten.

ABIS_cloud

Opbrengstgericht werken (OGW) | IB-ers en directies

Basisscholen kunnen de taal- en rekenprestaties van hun leerlingen vergroten door opbrengstgericht te gaan werken. Dit blijkt uit het rapport ‘Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs’, dat de Inspectie van het Onderwijs heeft gepubliceerd.

Onderzoek toont aan dat leerresultaten verbeteren als scholen daadwerkelijk opbrengstgericht gaan werken. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, is er sprake van opbrengstgericht werken.

Een veel gebruikte methode hiervoor is de cyclus PDCA: Plan, Do, Check en Act.

 1. Analyse beginsituatie/resultaten: informatie verzamelen en registreren (check)
 2. Diagnose: analyseren, interpreteren en onderwijsbehoeften formuleren (act)
 3. Plan maken: doelen en didactiek bepalen (plan)
 4. Plan uitvoeren, monitoren en bijstellen.

ABIS biedt scholen met het ESIS Leerlingzorgsysteem hierbij graag ondersteuning.

 • Hoe staan we er voor? Voldoen onze opbrengsten aan de kwaliteitsnormen van de inspectie?
 • Analyse van de opbrengsten op school-, groeps- en individueel niveau.
 • Interpreteren van de opbrengsten en formuleren van de onderwijsbehoeften.
 • (Groeps-)plan maken: doelen en didactiek bepalen.
 • Plannen uitvoeren.

Voor meer informatie over deze workshop van 1 dag kunt contact opnemen met ABIS via het contactformulier of per telefoon: 06 – 1582 1725

 

Ontwikkelingsperspectief

Werken met groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven | IB-ers en directies

In het kader van de 1-zorgroute wordt onderwijsbreed gewerkt met groepsplannen. De module groepsplannen in ESIS sluit hier naadloos op aan.

In deze workshop van een 1/2 dag komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Voorbereiding voor het werken met groepsplannen in ESIS, waaronder het indelen van het schooljaar in groepsplanperiodes.
 • Het indelen van de leerlingen in subgroepen.
 • Het maken en evalueren van de plannen
 • Het invoeren van de ontwikkelingsperspectieven voor individuele leerlingen.
 • Overzichten.